РФФИ

Dow Corning

Committees

ORGANIZING COMMITTEE

Muzafarov A.M. (chairman)
Bakeev N.F.
Baukov Yu.I.
Chernyshev E.A.     
Egorov M.P.          
Finkelshtein E.Sh.
Ivanov P.V.         
Kablov E.N.
Kireev V.V.          
Kirilin A.D.
Kopylov V.M.
Myakushev V.M.
Polivanov A.N.          
Shchegolikhina O.I.
Semenov V.V.         
Skvortsov N.K.    
Storozhenko P.A.    
Voronkov M.G.
Zavin B.G.          
Bystrova A.V. –  scientific secretary

PROGRAM COMMITTEE

Papkov V.S. (chairman)
Demchenko A.I.
Karlov S.S.
Kondrashov E.K.
Kotov V.M.
Leites L.A.
Minakov V.T.
Ponomarenko S.A.
Shaulov A.Yu.